Magyar Közlöny 40. szám

Magyar Közlöny 40. szám

A Magyar Közlöny 40. számában (4 o.) - https://magyarkozlony.hu - az alábbi kormányrendelet található:

  A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán 

1. § A Kormány – a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja. 

2. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok 

2. § (1) Az  Olasz Köztársaság, a  Kínai Népköztársaság, a  Koreai Köztársaság és az  Iráni Iszlám Köztársaság területéről nemzetközi személyszállítást végző a) vasúti jármű, b) autóbusz, valamint c) – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű Magyarország területére nem léphet be. (2) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. 

3. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező magyar állampolgárok a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek, b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre, c) akiknél az  egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14  napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi, cb) a  hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi, d) akiknél az  egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre. 

(2) Az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerint a  hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. 

4. § E rendelet hatálybalépésétől a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos, c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az  intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el, d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e  korlátozás érvényesítése a  rendező, valamint a  helyiség üzemeltetőjének a felelőssége, e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül, f) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a  már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani. 

5. § Az a  nem magyar állampolgár, aki a  2.  §-ban meghatározott – a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 361.  § (1)  bekezdésébe ütköző – zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül. 3. Rendkívüli intézkedések 

6. § (1) E rendelet hatálybalépésétől a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók, b) a honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak, d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak, valamint f) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el. 

(2) E  rendelet hatálybalépésétől a  minisztériumok és a  Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható. 

7. § (1) A  Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – közreműködik a  veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a  rendőrséget és a  hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. (2) A  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a  NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az  intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a  Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének. 

8. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja. 

4. Záró rendelkezések 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

10. § Felhatalmazást kap a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására, b) a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a  feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére. 

 Orbán Viktor s. k., miniszterelnök