Magyar Közlöny 23-26. szám

Magyar Közlöny 23-26. szám

 Magyar Közlöny 26. számában (17 o.) - https://magyarkozlony.hu - egy HM rendelet található:

 A honvédelmi miniszter 2/2020. (II. 20.) HM rendelete a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi LXXVIII.  törvény 87.  § (1)  bekezdés l) és m)  pontjában, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Hatályát veszti a  Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Benkő Tibor s. k., honvédelmi miniszter