Magyar Közlöny 144., 145., 146. száma

Magyar Közlöny 144., 145., 146. száma

A Magyar Közlöny  144., 145. számában az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

 

A Magyar Közlöny  146. számában - https://magyarkozlony.hu - egy kormány rendelet található:

 "A Kormány 211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelete a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben  bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §  A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A közigazgatási államtitkár irányítási jogkörét közvetlenül vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján gyakorolja. A közigazgatási államtitkár az irányítás jogát bármikor magához vonhatja.”
2. §  Hatályát veszti a Hvt. vhr. 8. § (3) bekezdése.
3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"