A Közgyűlés

1.        A közgyűlés:

1.1.       Az egyesület legfőbb szervének megnevezése: közgyűlés.

1.2.       A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.

1.3.       A közgyűlés kizárólagos hatáskörében dönt:

a)      Az alapszabály elfogadásáról;

b)      Az alapszabály módosításáról;

c)      Az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról;

d)     Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról;

e)      A tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;

f)       Az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról;

g)      Az egyesület éves költségvetés elfogadásáról;

h)      Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

i)        A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről;

j)        A felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról visszahívásáról;

k)      Az elnökségi határozatok elleni fellebbezések elbírálásáról;

l)        A végelszámoló kijelöléséről.

1.4.       A közgyűlés összehívása:

a)      Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni;

b)      A közgyűlést az egyesület elnöksége hívja össze;

c)      A meghívót a közgyűlés kezdőnapját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. A meghívó kiküldése lehetséges postai kézbesítéssel és elektronikus levélben, amennyiben a tag saját e-mail fiókkal rendelkezik és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület személyével a kapcsolatot és a hivatalos levelezést kizárólag elektronikusan módon tartsa, illetve folytassa. A közgyűlési meghívót az egyesület internetes honlapján is közzé kell tenni;

d)     A közgyűlés tervezett időpontja előtt 45 nappal az egyesület honlapján meg kell jelentetni a közgyűlés tervezett napirendjét;

e)      Az egyesület közgyűlését a székhelyen vagy a meghívóban megjelölt helyszínen tarthatja meg;

f)       A meghívónak tartalmaznia kell:

                                   i.     az egyesület nevét és székhelyét;

                                   ii.     a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;

                                   iii.     a közgyűlés napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

g)      A közgyűlésen kizárólag a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult, szavazati jogú tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.

h)      Ha az egyesület közgyűlését nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult, szavazati jogú tag jelen van, és egyhangúan hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

i)        A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül tanácskozási joggal az egyesület elnöke által meghívottak, az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai vehetnek részt.

j)        Ha meghívóban meghatározott időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor lehet megismételt közgyűlést tartani, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit, a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlési meghívóban, az eredeti közgyűlés napjára, az eredeti közgyűlés időpontját követően legalább 30 perccel későbbre is összehívható. A megismételt közgyűlés határozatképes, ha azon legalább 10 szavazati jogú tag jelen van.

k)      A megismételt közgyűlés is csak abban az esetben határozhat az egyesület alapszabályának, az egyesület céljának módosításáról, az egyesület más egyesülettel történő egyesüléséről, szétválásáról vagy az egyesület megszűnéséről, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

1.5.        A közgyűlés napirendje:

a)      A közgyűlés csak olyan napirendi kérdést tárgyalhat meg, mely a közgyűlés meghívójában szerepel;

b)      A közgyűlési értesítés honlapon történő megjelentetését követő 10 napon belül a tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökségétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával;

c)      A napirend kiegészítésének tárgyában az egyesület elnöksége jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az egyesület elnöksége nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítést a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők szótöbbségével hozza.

1.6.       A közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza.

1.7.       A határozathozatal rendje:

a)      A közgyűlés az elnökség javaslatára levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ;

b)      A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 fő részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell;

c)      Megismétel közgyűlés esetén az alapszabály 2.4. pont j-k, alpontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

d)     A közgyűlés döntéseit az ülésen a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni;

e)      Az d) ponttól eltérően a közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt:

                                     i.     az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról, melyeket külön-külön szavazólapon kell szerepeltetni;

                                     ii.     bármely kérdésben a tagok 20%-ának indítványára.

f)       Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni;

g)      A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg;

h)      Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni;

i)        A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

                                    i.     akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

                                   ii.     akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

                                   iii.     aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

                                   iv.     akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

                                   v.     aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

                                   vi.     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

j)        Az elnökség éves beszámolójának elfogadásához a jelenlevő tagok több mint felének támogatása szükséges.

k)      Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

l)        Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges;

m)    Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok 10%-ának indítványára határozhat, ha az egyesület céljával ellentétes tevékenységet folytat. Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról az összes tag több mint felének szavazata szükséges.

n)      A közgyűlés határozatait a jegyzőkönyv alapján írásba kell foglalni. A határozatban minden esetben rögzíteni kell a közzététel módját, illetve, hogy a határozatot kinek kell kézbesíteni. Ha a döntéshozó másképpen nem rendelkezik, és nem sért személyességi jogokat, azt az egyesület honlapján közzé kell tenni. Jogszabály előírása esetén a Közgyűlés határozatát az illetékes bíróság részére meg kell küldeni.

1.8.       Rendkívüli közgyűlés összehívása:

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:

a)      az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b)      az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c)      az egyesület céljainak elérése veszélybe került;

d)     az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.