Interjú a MKLE elnökével

Interjú a MKLE elnökével

(MEGJELENT A MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET LOGINFO MAGAZINJÁBAN)

Mi motiválta az egyesület létrehozását?

A Magyar Honvédségben végbement modernizációs folyamatok, a permanens átszervezések nem hagyták érintetlenül a logisztikai szervezete

ket sem. A szervezetek racionalizálása, a feladat rendszerek átalkítása, új szervezeti elemek létre hozása, az emberi erőforrás gazdaságos felhasználása, mint minden területen a MH-ben is előtérbe került. Az említett okok miatt csökkent az aktív szakállomány létszáma, nőtt a leterheltségük, s kevesebb idő áll rendelkezésükre az elméleti kérdések és a rendszer működésének elemzésére, az átalakított feladat rendszerek elméleti megalapozására, összehangolására.

Az átalakítás természetesen azzal is járt, hogy jól képzett, a logisztika teljes vertikumát átfogó szakemberek is váltak ki a hadsereg kötelékéből, zömében nem is az aktív élet vége felé közeledők, hanem viszonylag fiatalok.

A két jól körülhatárolható és érzékelhető folyamat gondolkodtatta el, ösztönözte cselekvésre a jelenleg is aktív és a rendszerből kivált logisztikai vezető és végrehajtó állományt abba irányba, hogy jöjjön létre egy olyan kezdeményezés, amely nem hagyja elveszni az eddig felhalmozódott elméleti és gyakorlati szakmai tudást, teremtődjön egy olyan fórum amelyhez csatlakozva folytatni lehet a szakma elméleti művelését, szabadon, most már nem kizárólag a szakági kötöttségekhez ragaszkodva.

A tudományos és a közéletben is számos példa igazolta, hogy a fenti célnak egy civil szerveződés felel meg legjobban. Ennek megfelelően a cselekvési szándékukat kifejezni vágyó egyének az Egyesületi formában találták meg a lehetőséget.

A Magyar Honvédség, mint a társadalom szerves része, nem mentes a polgári szféra pozitív és negatív hatásaitól. A logisztikai elméletében kiemelt helyet foglal el a nemzetgazdaságra történő támaszkodás, mint alapelv, s ennek kiteljesítése, következetes megvalósítása széleskörű ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat igényel. Úgy gondolom, hogy ezen a területen egy elméletileg felkészült a gyakorlati tevékenységben jártas szervezet, mint, a megalakult Magyar Katonai Logisztikai Egyesület sokat tud tenni.
Milyen célokat tűzött ki az egyesület?

Az egyesület -amint az a tagság által jóváhagyott Alapszabályban is megfogalmazódott- azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a katonai logisztikával foglalkozó szakemberek és intézmények, valamint a civil szféra logisztikai szakembereit és intézményeit közelebb hozza egymáshoz, elősegítse köztük az üzleti, szakmai kapcsolatteremtést

Tevékenysége kiterjed a tudományos és gyakorlati kérdések vizsgálatára, az információk széles körű közreadására. Szeretnénk segítséget nyújtani igény esetén a téma iránt érdeklődő oktatási intézményeknek, szervezeteknek.

Felvállaljuk, és aktívan szeretnénk közreműködni a hívatásos és szerződéses logisztikai katona állomány toborzásában és pályára irányításában.

Szükség esetén e lehetőségek függvényében a tagok irányában érdekképviseleti tevékenységet is szeretnénk folytatni

A céljaink megvalósítása érdekében, nem kizárt és az Alapszabályban is rögzítettük, hogy gazdasági tevékenységet is folytatunk. Természetesen ennek konkrét kidolgozása még a jövőbeni feladataink, közé tartozik.
Kik lehetnek az egyesület tagjai? Milyen összetételre számítanak?

Az egyesület tagsága önként vállalja ezt a társadalmi tevékenységet. Az Alapszabály szerint, tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy aki/amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel a katonai logisztika iránt érdeklődik, annak kutatója, fejlesztője, alkalmazója, bármilyen szintű szereplője, elfogadja az Alapszabályt s fizeti a tagdíjat.

Természetesen, mint működésében demokratikus, önkormányzati szervezet, tagjai sorába szívesen lát pártoló-, és tiszteletbeli tagokat is.

A tagfelvétel mentes minden bürokratikus vonástól. A csatlakozni kívánók kitöltik a tagfelvételi kérelmet, nyilvántartásba vételre kerülnek és megkezdhetik a közös cél érdekében a tevékenységüket.

Az Egyesület összetételében a logisztikai szakterület minden ágazatát szeretnénk reprezentálni. Számítunk az aktív katonákra, a nyugdíjasokra, s természetesen minden olyan személyre, aki a téma iránt érdeklődik.
Milyen rendezvényeket terveznek 2008-ban?

A 2008. év a kezdés éve lesz, mint egyesület a tanulási folyamat kezdetén állunk, első lépésként, terveink szerint rövid idő alatt megteremtjük a működéshez szükséges alapvető feltételeket, mivel az alakuló közgyűlésen a fő cél az egyesület alapjainak megteremtése volt, ezért ott konkrét program összeállítására sem kerülhetett sor. A megválasztott Elnökség feladata lesz konkretizálni a tevékenységi területeket, formákat és a konkrét célkitűzéseket is.

Mivel egy demokratikusan működő szervezete belső életéről van szó, ezért csak a körvonalakat tudom vázolni.

A bejegyzésünket követően szeretnénk önálló WEB lapot telepíteni az internetes információ áramlás elősegítésére, a tájékoztatás mind szélesebb megvalósítása érdekében.

Fel kívánjuk venni a kapcsolatot a polgári logisztikai egyesületekkel közösen megfogalmazandó az együttműködés formáit, lehetséges feladatmegosztást stb.

A lehető legszorosabb kapcsolatot kívánunk kialakítani a honvédelmi tárcával, melyben nem elsősorban az eszmei, esetleg anyagi támogatás a fő motiváció, hanem az, hogy konkrétan, ha úgy tetszik a napi igényekhez is igazítottan tudjuk tudományos tevékenységünket összpontosítani és mint egy javaslatot kidolgozva a döntési fórumokat közvetlenül támogatni tudjuk.

Szeretnénk részt venni, egy- két kiemelkedő toborzó rendezvényen, a Katonai Logisztikusok Napja alakalmából szervezett programok előkészítésében, végrehajtásában is szívesen vállalnánk közreműködést

Felkészülünk az oktatási intézmények közvetlen támogatására is előadások tartására, tanulmányok kidolgozására, viták levezetésére.

Mind e mellett szeretnénk tagságunkat bővíteni, kialakítani a belső működésünkben a szekciókat, az élő és aktív tevékenységet biztosító programok szervezésével.
Milyen kapcsolatokra kívánnak kialakítani a HM tárcával és a különböző polgári logisztikai szervezetekkel, egyesületekkel?

Az egyesület bírósági bejegyzése folyamatban van. Jogi személyiségi státusz elnyerésével az elnökség a tagság felhatalmazásával, tervezi felvenni a kapcsolatot a HM tárcával és a működő logisztikai egyesületekkel, egyéb logisztikai szervezetekkel.

Igény szerint teljesítünk minden olyan felkérést, amely tartalmában egybeesik az Egyesületünk céljaival. Arra törekszünk, hogy hosszú távú közös cselekvési programokat alakítsunk ki, végső soron a tevékenység megkezdésére és folytatására együttműködési szerződés megkötésére is gondoltunk.

Természetesen az együttműködés mindig kétirányú, ezért szeretnénk megtalálni azokat a formákat, amelyek megfelelnek a benne résztvevők érdekeinek. E tekintetben számítunk a HM logisztikai vezetése aktív közreműködésére.

A polgári logisztikai szervezetekkel kapcsolatos együttműködés kereti még nem alakultak ki, de ismereteim szerint a tagjaink között több olyan személy is található, akiknek aktív kapcsolata van a már működő civil szférában. Erre is alapozva tesszük meg a kezdeményező lépéseinket.

Egy ilyen bemutatkozás természetesen még magán viseli a kezdeti bizonytalanságokból adódó határozatlanság jegyeit is. Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy nagy elánnal indítunk és a folytatás vagy elmarad, vagy csak egy szűk magra koncentrálódik. Ezért is nagyon fontos, hogy jól gondoljuk át mit akarunk tenni, kikkel karöltve, a lehető legszélesebb tagsági részvétellel, de legfőképpen nem öncélúan, hanem hasznosan elsősorban a katonai logisztika további érdekeit támogatva.

Akik úgy gondolják, hogy ezek a röviden felvázolt célok támogathatóak, kérjük csatlakozzanak hozzánk.


Elnökség