Az Elnökség

1.        Az ügyvezetés:

1.1.       Az ügyvezetés megnevezése: elnökség.

1.2.       Az elnökség működése:

a)      Az elnökég tagjai az egyesület vezető tisztségviselői;

b)      Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

c)      Az elnökség hat tagból áll.  Az elnök javaslatára az elnökség választja meg az elnökség tagjai közül az alelnököt és a feladatokra szakosodott elnökségi tagokat;

d)     Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;

e)      Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza;

f)       Az elnökség megbízatása öt évre szól, melyet követően újraválasztható;

g)      Az elnökség tagjait elsősorban az egyesület tagjai közül kell választani, de 1 fő az egyesület tagjain kívül is választható.

1.3.       Az elnökség feladatai, döntéseinek rendje:

a)      Az elnökség döntéseiről határozatot hoz;

b)      Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe;

c)      Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz;

d)     Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza;

e)      Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet minden résztvevő elnökségi tagnak alá kell írni;

f)       Az éves beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

g)      Az egyesület működését szabályzó okmányok kidolgozása és elfogadása;

h)      Az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

i)        Az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

j)        Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

k)      Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

l)        A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, a közgyűlés levezető elnökének, a jelölő és szavazatszámláló bizottságoknak valamint a jegyzőkönyvvezetőnek a felkérése és megválasztása;

m)    Az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

n)      Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

o)      A tagság nyilvántartása;

p)      Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

q)      Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

r)       Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a hatályos jogszabályban előírt intézkedések megtétele;

s)       Az alapszabály felhatalmazása alapján döntés a tag felvételéről.

1.4.       Az elnökség mandátuma megszűnik:

a)      Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b)      Megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c)      Lemondással;

d)     Visszahívással;

e)      Törvényben meghatározott ok bekövetkezése esetén.

1.5.       Lemondás esetén az elnökség mandátuma megszűnik az új elnökség megválasztásával, ennek hiányában a lemondás legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

1.6.       A távozó elnökség feladata az új elnökség megválasztásával összefüggő adminisztratív feladatok (jelölőbizottság, szavazatszedő bizottság felkérése, a közgyűlés összehívása) megszervezése és végrehajtása.

1.7.       Az elnökségi tagság megszűnése:

a)      Az elnökség mandátumának megszűnésével kapcsolatos bármely ok bekövetkezése esetén;

b)      Amennyiben az elnökségi tag lemond azt:

-        az elnökség ülésén kell bejelenteni és jegyzőkönyvben kell rögzíteni vagy

-        írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.

1.8.       Az elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:

a)      Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;

b)      Az elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni;

c)      Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

d)     Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

e)      Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

1.9.       Ha az elnökség valamely tagjának elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízási idejének hátralévő időtartamára szól.

1.10.   Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:

a)      Az elnökség az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti;

b)      Az elnökség megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására;

1.11.   Az elnökség az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.