A felügyelőbizottság

Kivonat az MKLE Alapszabálya X. fejezet 29-34. pontjaiból
 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
 
29. Az egyesület érdekeinek, szabályos működésének megóvása érdekében háromtagú
felügyelóöizottságot hoz lére.
 
30. A felügyelóöizottság tagjait a közgyűlés választja titkos szavazással öt év időtartamra az
egyesület tagjai vagy külső személyek közül. A felügyelóöizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.
 
31. A/e/ügyelő bizottság feladata az elnökség, az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok,
az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
 
32. A felügyelóöizottság működése:
 
a) a felügyelőbizottság tagjai a felügyeló'bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni;
b) a felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétó1 függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatók;
c) afelügyeló'bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni;
d) afelügyeló'bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktó1 és az egyesület munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja;
e) a felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza, melyet
írásban rögzíteni kell és be kell vezetni a felügyelő bizottság által vezetett
határozatok tárába;
j) a felügyelő bizottság írásos határozatait minden bizottsági tagnak alá kell írnia.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy afelügyeló'bizottsági tag
lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.
 
33. A felügyelő bizottság tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:
 
a) a felügyeló'bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
b) nem lehet a felügyeló'bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető
tisztségviselője.
 
34. A felügyeló'bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint/eleinek az egyesülettel szemben.