A felügyelőbizottság

1.        A felügyelőbizottság:

1.1.       Az egyesület érdekeinek, szabályos működésének megóvása érdekében háromtagú felügyelőbizottságot hoz lére.

1.2.       A felügyelőbizottság működése:

a)      A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

b)      A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

c)      A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.

d)     A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

e)      A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza, melyet írásban rögzíteni kell és be kell vezetni a felügyelőbizottság által vezetett határozatok tárába;

f)       A felügyelőbizottság írásos határozatait minden bizottsági tagoknak alá kell írnia.

1.3.       A felügyelőbizottság feladata:

1.4.       Az elnökség, az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

1.5.       A felügyelőbizottság mandátuma megszűnik:

1.6.       A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.

1.7.       A felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:

a)      A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b)      Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesületvezető tisztségviselője.

1.8.       A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja az egyesület tagjai vagy külső személyek közül. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

  1.9.       A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.