Védelmi kiadások a NATO országokban (2011-2018)

2018.12.02 07:54

NATO statisztika: Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018) - Védelmi kiadások a NATO országokban (2011-2018)