HM utasítás

2018.12.16 17:18
A honvédelmi miniszter 44/2018. (XII. 7.) HM utasítása  a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló  80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:
1. §  A  Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következő 24. ponttal egészül ki: [A HM KGIR alapvető rendeltetése, hogy a szervezeti és vezetői szinteknek megfelelően kialakított jogosultsági rendszer alkalmazásával békeidőszakban szolgáltatásai révén – a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) által meghatározott adatkezelési célokon túlmenően, a személyes adatok fogalmába nem tartozó adatok tekintetében – 
 biztosítsa:] „24. a mennyiségben és értékben nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, ingatlanok és készletek analitikus nyilvántartását, a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok rendszerből történő előállítását.”
2. §  Az Ut. 4. §-a a következő j) ponttal egészül ki: (A HM KGIR integrált információs rendszerként magában foglalja) „j) a Logisztikai alrendszert.”
3. §  Az  Ut. 5.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § a  következő (11)  bekezdéssel 
 egészül ki: „(10) A Logisztikai alrendszer célja a logisztikai gazdálkodással kapcsolatos beszerzési, nyilvántartási, értékesítési feladatok végrehajtásának, az  egységes törzsadatok létrehozásának és karbantartásának támogatása, valamint naprakész információk biztosítása a döntés-előkészítés folyamatában. Az alrendszer moduljai: a) készletgazdálkodási modul, b) eszközgazdálkodási modul, c) értékesítési modul, d) összetett eszközgazdálkodási, karbantartási modul, e) kötelezettségvállalások, ellenjegyzés modul és f) logisztikai üzemeltetési modul. (11) Az (1)–(10) bekezdésben meghatározott, HM KGIR által biztosított feladatok végrehajtása esetenként külső informatikai alkalmazás igénybevételével, támogatásával történik.”
4. §  Az Ut. 10. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki: „(12) A Logisztikai alrendszer rendszergazdája a HVK Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke. (13) A Logisztikai alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modulgazdák bevonásával, belső rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR a) rendszerben feldolgozandó adatok, az azokat tartalmazó okmányok kezelését, b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét, c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.”
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2018. évi 66. szám 5357
5. §  Az Ut. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § Az MH Egészségügyi Központ az analitikus vagyonnyilvántartását az általa használt számviteli informatikai rendszerben vezeti. Az MH védelem-egészségügyi szaktechnikai eszközzel és szakanyagkészlettel történő ellátását a HM KGIR Logisztikai alrendszerében biztosítja a rendszer éles indulását követően.”
6. §  Az Ut. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) A HM KGIR Logisztikai alrendszerének éles indulásáig tartó időszakban az alrendszerben történő munkavégzés érdekében kiállított jogosultságigénylő adatlapokon a hozzáférést a HVK Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke engedélyezi.”
7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter