Hivatalos Értesítő 54. szám

2018.10.09 12:35

A Hivatalos Értesítő 54. számában  - https://www.magyarkozlony.hu - az NKE felügyeletéről:

"A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2018. (X. 8.) MvM utasítása  a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

...

8. §  Az SzMSz 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja

...

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály vezetője tevékenységét.”

...

1. függelék a 26/2018. (X. 8.) MvM utasításhoz

...

5. Az SzMSz 2. függelék 11. alcíme a következő 11. 4. ponttal egészül ki: „11.4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály 11.4.1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály (jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Fenntartó Hivatala) közreműködik a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) irányításával, szervezetének és működésének szabályozásával, valamint képzési feladatainak megvalósításához kapcsolódó fenntartói tevékenység ellátásában. 11.4.2. A Fenntartó Hivatala elsősorban döntés-előkészítési, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el. 11.4.3. A Fenntartó Hivatala feladatkörében elősegíti a fenntartó hatás- és feladatköreinek ellátását, így különösen: a) közreműködik a rektori pályázat kiírásával összefüggő feladatok teljesítésében, b) előkészíti döntésre az Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztását, c) közreműködik az intézményfejlesztési terv, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzat kidolgozásában, d) tanulmányozza az Egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezőkre vonatkozó előterjesztéseket, e) közreműködik az Egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítésében, f) előkészíti az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságával és jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását, g) előkészíti és szervezi az Egyetem feletti törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges feladatokat, h) előkészíti és szervezi az  Egyetem részére nyújtott támogatás felhasználásához kapcsolódó belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges feladatokat, i) közreműködik a szakmai ellenőrzés rendszerének meghatározásában, j) ellátja a Tanácsadó Testület üléséhez kapcsolódó előkészítő és egyéb ügyviteli feladatokat, k) kapcsolatot tart a Tanácsadó Testület által a delegált tagokkal, valamint közreműködik a Tanácsadó Testület tagjainak tájékoztatásában, l) közreműködik az Egyetem éves támogatási tervének előkészítésében. 11.4.4. A Fenntartó Hivatala továbbá: a) koordinálja, valamint ellátja a Fenntartó általános ügyviteli és döntés-előkészítő feladatait, b) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét a szenátus és a kari tanács üléseinek helyéről és időpontjáról, c) gondoskodik a Fenntartó képviselőjének megfelelő felkészítéséről, d) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az egyes felterjesztésekkel összefüggő feladatokról, e) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az Egyetemet érintő jelentősebb változásokról, valamint eseményekről, f) rendszeresen beszámol a Fenntartó képviselője számára az Egyetem költségvetésének alakulásáról, g) a Fenntartó képviselője utasításának megfelelően eseti jelentést készít az  Egyetem egyes szerveinek 

 tevékenységéről.”

 

Magyar Közlöny - HM tárcát érintő határozata:

"A Kormány 1486/2018. (X. 8.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében a  hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat 5. és 8. pontjainak végrehajtása érdekében, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam javára történő megszerzése céljából 180 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 16. A  Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím javára, az 1. melléklet szerint. Felelős: pénzügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

 

Sokakat érintő:

A Kormány 183/2018. (X. 8.) Korm. rendelete a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: Tny.) 101.  § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni. (2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani. (3) Ha a  nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018 novemberében meghal, a  nyugdíjprémium a  nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. §  A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2018. évben 0,9.

3. § (1) 2018 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az  a  személy, aki a  2017. év legalább egy napján, valamint 2018 novemberében a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban, b) ideiglenes özvegyi nyugdíjban, c) korhatár előtti ellátásban, d) szolgálati járandóságban, e) átmeneti bányászjáradékban, f) táncművészeti életjáradékban, g) rokkantsági ellátásban, h) rehabilitációs ellátásban, i) baleseti járadékban, j) bányászok egészségkárosodási járadékában, k) fogyatékossági támogatásban, l) vakok személyi járadékában, m) rokkantsági járadékban, n) Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, o) polgármesterek közszolgálati járadékában, p) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, q) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, r) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, s) a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, t) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben, u) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, v) házastársi pótlékban vagy w) házastárs után járó jövedelempótlékban részesül. (2) Az egyszeri juttatás megilleti a) a 2018 novemberében az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült, b) a 2018 novemberében rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a  2017. év legalább egy napján részesült. (3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után az egyszeri juttatásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

4. § (1) Az egyszeri juttatásra – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (2) Az  egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a  jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani. (3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2018 novemberében folyósított 2018. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. §  A központi költségvetés a) a  Magyar Államkincstárnak megtéríti a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett egyszeri juttatás, b) a Hadigondozottak Közalapítványának megtéríti a Hadigondozottak Közalapítványát terhelő egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

A közlöny teljes terjedelemben itt olvasható: https://www.magyarkozlony.hu