2008. 03. 26.

2008.03.26 00:00

A klubnapunknak egyetlen témája volt - a Magyar Honvédég logisztikai rendszer működése szabályozásának kérdései, jelenlegi helyzete, a továbblépés lehetőségei.

A téma időszerűségét az adja, hogy a Magyar Honvédség az elmúlt csaknem két évtized alatt szövetségesi hovatartozásában, feladatrendszerében, struktúrájában, vezetésében és irányításában, szakirányításában, működésében és működtetésében jelentős változtatásokon ment keresztül. Ezek a változások kihatottak a nagy ellátó rendszerek (fegyverzettechnika, hadtáp), szervezetek, képességek, működési eljárások átalakulására is. A végrehajtott változások következtében a korábbi szabályzók hatályon kívül lettek helyezve, az új követelményeknek megfelelőek, a végrehajtást konkrétan meghatározó szabályozók (a törvényi előírásokhoz szorosan kapcsolódókon kívül) viszont nem kerültek kidolgozásra.

A részvevők száma - a közgyűlésen elhangzottakat is figyelembe véve, hogy munkaidő után kezdjünk – jelentősen nem tért el a korábbi klubnapoktól, az úgymond már törzsgárdának tekinthető tagjaink voltak jelen. Az érdeklődés ilyetén alakulása megkérdőjelező a klubnapok szervezésével kapcsolatos Közgyűlési határozat tarthatóságát.

A vitaindító előadást – a vezetőség felkérésére - Zsiborás János (egyesületi tag) tartotta, aki átfogó képet vázolt a logisztikai rendszer működése szabályozásának elvi kérdéseiről, jogszabályi hátteréről, jelenlegi helyzetéről, a szabályozás jelentőségéről, a szükséges döntési pontokról, koncepcionálisan ismertette az előrelépés lehetséges irányait, konkrét javaslatot tett a kidolgozás módszerére.

A szabályozás (amelynek hiánya a jelenlegi probléma okozója) alapkérdése, hogy mit biztosíthatna:

• megbízható, jogszabályt követő működést,

• ezen belül a logisztikai rendszerben átláthatóságot, követhetőséget,

• ellenőrizhetőséget és nem utolsó sorban elszámoltathatóságot.

Részleteiben:

• a szakállomány egységes elméleti ismereteinek megszerezését az oktatási intézményekben, a beosztásukra történő felkészítés során;

• az első beosztásba kerülő fiatal tisztek, tiszthelyettesek, a más beosztásokból átképzett állomány rendelkezzen kézzel fogható előírásokkal a szakmai feladataik maradéktalan ellátásához;

• ellenőrzések során mind a végrehajtók, mind az ellenőrzöttek egységesen értelmezzék a logisztikai támogatás követelményeit, előírásait;

• harmonizációt a szövetségesi szabályzó rendszerekkel;

• jogi vitában a per egyik meghatározó eleme.

Az előadó elgondolása szerint az új szabályzó rendszer egy többszintű dokumentumokra épített szabályozás, amelyben jól elkülöníthetők (az alkalmazók számára specializált) a törvényi szabályozást követő, a logisztikai támogatás működését biztosító koncepcionális elemek, elvek, követelmények és elvárások, a konkrét végrehajtást biztosító módszerek és eljárások. Lényege az általános (logisztikai funkciókon alapuló) integrált, valamint az általánostól sajátosan eltérő szakterületi szabályozás. (Lásd a csatolt vázlatokat)

A hozzászólásokból világosan kiderült, - a résztvevő aktív állomány is megerősítette -, hogy mielőbb lépni kellene ezen a területen.

A felvetett problémák felszínre hozását, a megállapításokat nem kritikai célzattal kezdeményeztük, hanem a segítő szándék a legfőbb motivációs ok. Világossá vált, hogy a felső szintű szabályozások megléte azok a jelenlegi helyzethez történő igazítása a további munka kiinduló alapját képezhetik.

Az egyesületünk részéről ez a klubnap egy kezdeményező felhívásnak is tekinthető, s megfogalmazódott a jelenlévő tagok azon elkötelezettsége, hogy az egyesület eszközeivel készek vagyunk e speciálist tudást kívánó munkában segítséget nyújtani.

Úgy látjuk, a kialakult helyzet elemzése kapcsán, hogy elsődlegesen, a feladatért felelős szervezeti elemek tegyék meg első lépéseiket, határozzák meg a feladat kidolgozásának célját, ütemtervét, hozzák létre kidolgozó munkacsoportjaikat és ezt követően egy felkéréssel az egyesület is be tudja indítani a szervezési feladatokat.

A feldolgozott problémakör helyt kapott a Katonai Logisztikai folyóirat hasábjain is, ezzel is jelezve ennek időszerűségét, szükségességét.

A klubnap zárásaként egyetértés alakult ki abban, hogy az anyag ne vesszen el, tegyük közkinccsé, ezért javaslatként fogalmazódott meg, hogy küldjük meg a HM és MH illetékes szervezeti elemei vezetői részére, illetve a Logisztikai folyóiratban, a Fórum rovatban kapjunk vélemény ütköztető lehetőséget a további elgondolások publikálására

A jenlévő aktív állomány tagjai vállalták, hogy az általunk megfogalmazott gondolatokat tovább viszik és a főnökeiken keresztül előmozdítják az ügy holtpontról történő kimozdítását.

Klubnap vázlatok letöltése: