Általános Logisztika

Személyek

2014 Pro Militum Artibus - A hadtudományért

Általános ismeretek

1848 Az első Magyar Ministerium összes személyzetének név és lakkönyve - Hadügy Ministerium, 1948
1943 A 2. Magyar Hadsereg megsemmisülése a Donnál, 1958. Horváth M.
1948 A Szovjetunió hadigazdasága a Nagy Honvédő Háború éveiben, N. A. voznyeszenszkij
1948 - 1957  BME Hadmérnöki Kar 
1963 Anyagellátás a korszerű háborúban, Körmendi István 1963
1973 1031 - MTA TMB Hadtudományi Szakbizottság, HK 25.
1977 A szovjet fegyveres erők hadtápszolgálata a Nagy Honvédő Háborúban (II. vh-ban), 1977
1984 A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története Nagy_Pisztrai_Tóth_Zimonyi, 1984
1988 Hadtápbiztosítási fogalmak értelmező szótára
1992 A MH fegyverzeti és technikai eszközrendszereinek fejlesztési és korszerűsítési lehetőségei, Ungvár Gyula
1996 Szakgyűjtemény létesült, Zimonyi István
1998

Szenes Zoltán: A katonai logisztika új kihívásai Logisztikai tudományos füzetek 1. 1998. június

2000

Dobó Péter: A haderő-átalakítás logisztikai feltételei az elmúlt tíz év során (Új Honvédségi Szemle 2000. év 6. szám) 

2015 A NATO logisztikai rendszere, Honvédségi Szemle_2015-5. Kaposvári László
2016 09 - A védelmi iparral kapcsolatos egyetemi képzés néhány kérdése, Kende György
2018 0301 Tudomány és technológiai forradalom a XXI. században, Kroó Norbert professzor előadása a haditechnikai fejlesztő/kutatók napján

 

Szabályzatok

1944 Határozványok a hadbiztosi szolgálat ellátására, HM 34.100/ELN. 2. I.-1944
1936 1936 G.-28. II. rész Honvédségi Utalványozási, számvevőségi szolgálati és számviteli utasítás háború esetén, melléklet
1948 Anyaggazdálkodási utasítás, az 1948. évi 5.000  elnöki számú körrendelethez G-54
1950 0313 - G-55 Anyagnyilvántartási utasítás I. rész a HM 1389 Elnökségi 1950. sz. körrendelethez
1951 1222 - MH agi és pü normái, ruházat, vonatanyag, adm., irodaszer, HM 3232/b H. V. K. Szab. Szerk. Csf. - 1951. sz. körrendeletéhez
Utasítás a H. M. központi anyagraktáraiban és a H. M. ellátó Csoportfőnökségein és osztályain vezetendő anyagnyilvántartásra, HM 2532/HVK. Szab. Szerk. Csf. - 1951. sz. rendeletéhez
1955 Intézkedések a ruházat és vonatanyag szolgálat vezetésére, HM
1973 A Magyar Néphadsereg egységes tárolási szakutasitása, Ált/15 1973

 

Disszertációk, közlemények, konferenciák

1972 A hadtápbiztosítás rendszerének, a hadtápvezetés rendjének főbb sajátosságai és alapvető változatai a többnemzetiségű front hadműveletében, Damó László kand. ért. tartalomjegyzék
2001

A NATO biztonsági beruházási program integrálása a magyar nemzetgazdaság, az országos és katonai infrastruktúra, valamint az államigazgatás rendszerébe, Kovács Ferenc PhD értekezés (2001)

2002

A haderőreform, a védelmi tervezés és az erőforrások kölcsönhatása (A védelmi Tervező Rendszer), Csontos András PhD értekezés (2002)

A költségvetési, kincstári gazdálkodás helye a piacgazdaságban, a honvédelmi ágazat kapcsolati rendszere, sajátosságai, a fejlődés irányai, Horváth József PhD értekezés (2002)

2003

Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi vonatkozásai, Lénárt Sándor József PhD értekezés (2003)

Több szempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök összehasonlításában, Gyarmati József PhD értekezés (2003)

2004

A civil katonai javak béke és háborús alkalmazásba vonulásának költséghatékony forrásai, módjai, Balla Tibor PhD értekezés (2004)

A nemzetgazdaság minősített időszaki teljesítőképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének lehetséges korszerűsítési irányai, Medveczki Mihály PhD értekezés (2004)

A NATO logisztikai munkacsoportok tevékenysége a katonai termelői logisztikai képességekkel való harmonizálás érdekében, Kasza Zoltán PhD értekezés (2004)

2006

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége, Varga László PhD értekezés (2006)

A gazdaságvédelemmel összefüggő törvényi és intézményi háttér, Jankovics Kornélia PhD értekezés (2006)

2007

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban, Berzsényi Péter PhD értekezés (2007)

A közbeszerzések helye az Európai Unió tagállamaiban, ezek hatása a Magyar Köztársaságra az Európai Unióba történő belépés után, ... Lakatos Szilárd PhD értekezés (2007)

A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása, Pohl Árpád PhD értekezés (2007)

Térinformatikai szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei az átalakuló Magyar Honvédségben, Nagy Péter PhD értekezés (2007)

2008

Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében, Kovács Ildikó PhD értekezés (2008)

A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai, Keszthelyi Gyula PhD értekezés (2008)

A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben, Gácser Zoltán PhD értekezés (2008)

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén, Hangya Gábor PhD értekezés (2008)

Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel a Logisztikai Szolgáltató Központok lehetőségeire, Lakatos Péter PhD értekezés (2008)

2009

Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása, Kucsera Péter PhD értekezés (2009)

A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei, Forray László PhD értekezés (2009)

2010

A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre, Mátyás Mihály PhD értekezés (2010)

Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban, Kenedli Tamás PhD értekezés (2010)

2011

A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása, Németh Gyula PhD értekezés (2011)

A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben, Estók Sándor PhD értekezés (2011)

Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága, Neszveda József PhD értekezés (2011)

Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében, Tóth István PhD értekezés (2011)

2012

A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálata, Tamási Béla PhD értekezés (2012)

2013

A marketing-logisztika alkalmazhatóságának koncepcionális vizsgálata a katonai logisztika területén, Domboróczky Zoltán PhD értekezés (2013)

A Honvédelmi Minisztérium gazdálkodásának aspektusai a 2005-2011. közötti időszakban, Pap Andrea PhD értekezés (2013)

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség reverse logisztikai rendszere Réti Tamás PhD értekezés (2013)

Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez, Cservenyi Dóra PhD ért. (2013)

2014
2017 06 A mérési skálák klasszikus elméletéhez, Fatalin László